REGLER FOR LED RØR

Brug af LED rør i armaturer for lysstofrør

Markedsføring af lyskilder med lavt energiforbrug og højt lysudbytte er i voldsom udvikling. Der er derfor mange penge at spare ved skift til nye lyskilder i eksisterende lysanlæg

Af Per Majvig, Sikkerhedsstyrelsen
August 2009

Ombygning
Da det er dyrt at skifte armaturer for at opnå en energibesparelse, er der et stort marked for nye energibesparende lyskildetyper, der passer i eksisterende armaturer. Det gælder fx LED rør til erstatning af lysstofrør.

Hvis et lysstofrør skal udskiftes til et LED rør, angiver fabrikanten af LED røret, at glimtænderen skal fjernes og som regel også, at ballasten skal kortsluttes. I nogle tilfælde angiver fabrikanten, at ballasten fortsat kan være tilsluttet uden, at funktionen forstyrres, men energibesparelsen reduceres pga. tabet i ballasten. Så hvis størst mulige besparelse skal opnås, skal ballasten kortsluttes.

Regler for ændring af eksisterende armaturer
Fjernelse af glimtænderen udgør ikke noget større sikkerhedsmæssigt problem, mens kortslutning af ballasten indebærer en ombygning af armaturet med risiko for fejl.

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt Meddelelse Elinstallationer nr. 30/09. og Meddelelse Elmateriel nr. 17/09, der beskriver de overordnede regler for sådanne ombygninger af belysningsarmaturer. Hovedreglen er, at et armatur, der indgår i en eksisterende installation, godt kan ombygges.

Ansvar ved ombygning af armaturer
Det er ejeren eller brugeren af installationen, der efter stærkstrømsbekendtgørelsen er ansvarlig for tilstanden og vedligeholdelsen af installationen og de tilsluttede brugsgenstande. Ved at igangsætte ombygningen, påtager han sig det juridiske ansvar for, at det ombyggede armatur efter ombygningen er sikkert at anvende. I praksis overlader ejeren som regel selve ombygningen til en sagkyndig person, fx en elinstallatør. Elinstallatøren er så ansvarlig for, at der ikke er nogen risiko ved at bruge armaturet efter ombygningen, og derfor bør elinstallatøren foretager ombygningen efter lyskildefabrikantens vejledning.

En ombygning af et armatur vil medføre, at fabrikantens ansvar for overholdelse af sikkerhedskravene i Lavspændingsdirektivet, fx i henhold til den relevante standard, ikke længere kan gøres gældende. Derfor er fabrikantens EF overensstemmelseserklæring ikke længere gældende for armaturet, som jo er blevet ændret. Det betyder også, at den oprindelige fabrikants mærkning, både hvad angår fabrikat og typebetegnelse samt dele af den tekniske mærkning, ikke mere er korrekt, og skal fjernes.

Krav til vejledningen
Lyskildefabrikantens vejledning skal være så detaljeret at alle armaturer der ombygges, stadig har den nødvendige beskyttelse imod elektrisk stød og brand, når ombygningen er sket i overensstemmelse med vejledningen. Lyskildefabrikanten kan ikke kende forholdene i alle armaturer, der kunne tænkes at blive ombygget, derfor opfordrer Sikkerhedsstyrelsen alle, der ombygger armaturer eller andet materiel til at udvises agtpågivenhed ved ombygningen. Det betyder, at der skal foretages en vurdering af risikoen ved ombygningen og den efterfølgende brug af det ombyggede armatur. Ansvaret for denne vurdering ligger både hos lyskildefabrikanten, der vejleder om ombygningen, og hos den, der ombygger armaturet.

Af hensyn til den videre sikre brug af armaturet skal fabrikanten af den nye lyskilde oplyse, hvilken mærkning, der skal sættes på armaturet, der nu er tilpasset den nye lyskilde. Hvis der er en risiko forbundet med, at der sættes et lysstofrør i et ombygget armatur med kortsluttet ballast, skal armaturet efter ombygningen være forsynet med en advarselsmærkning. Da det ombyggede armatur ikke bliver markedsført, skal der ikke udarbejdes en ny EF overensstemmelseserklæring ved ombygningen.

Et CE mærke på det eksisterende armatur skal ikke fjernes, da det forudsættes, at det ombyggede armatur stadig lever op til de grundlæggende krav i relevante CE mærkningsdirektiver, herunder EMC direktivet.
MEDDELELSE
Elmateriel
nr. 17/09
Maj 2009
MVE
SIKKERHEDSSTYRELSEN
Nørregade 63
6700 Esbjerg
Tlf 33 73 20 00
Fax 33 73 20 99
sik@sik.dk
www.sikkerhedsstyrelsen.dk
CVR-nr. 27 40 31 23

ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIETOmbygning af belysningsarmaturer (herefter kaldt armatu-rer)
Elektrisk materiel med mærkespændinger over 50 V vekselspæn-ding og 75 V jævnspænding og op til 1000 V vekselspænding og 1500 V jævnspænding hører med enkelte undtagelser under Lav-spændingsdirektivets gyldighedsområde (LVD). Herunder armatu-rer og lyskilder.
Eksisterende installerede armaturer må forventes at være konstrue-ret og erklæret i overensstemmelse med LVD, og som regel under anvendelse af de harmoniserede standarder for armaturer. Fabrikan-ten af et installeret armatur har sat et mærkeskilt på armaturet med de tekniske data, der gælder for armaturet. Denne mærkning, inklu-siv CE-mærkningen, er givet under forudsætning af, at armaturet anvendes i overensstemmelse med fabrikantens beskrivelse for kor-rekt og sikker installation, brug og vedligeholdelse.
Hvis et eksisterende installeret armatur ombygges i forbindelse med anvendelse af en anden lyskilde end den, som den oprindelige fabrikant har beskrevet anvendelse af, kan den der foretager om-bygningen af armaturet derfor kun betragtes som ansvarlig for sik-kerheden i forbindelse med såvel ombygning som ibrugtagning af armaturet.
Hvis en ny type lyskilde markedsføres, og anvendelsen af denne lyskilde kræver en ombygning af et eksisterende armatur på bag-grund af en vejledning fra lyskildefabrikanten, så er lyskildefabri-kanten ansvarlig for, at det ombyggede armatur kan anvendes sik-kert i henhold til LVD.
Det betyder, at lyskildefabrikantens vejledning skal indeholde alle nødvendige krav til sikker installation, brug og vedligeholdelse i forbindelse med ombygningen af armaturet.
Der skal desuden være foretaget en risikovurdering, der godtgør, at armaturet ikke kan udgøre en fare i forbindelse med anvendelse af andre lyskilder, der umiddelbart kan anvendes i det ombyggede armatur.
2
Det skal fremgå af vejledningen, at relevante dele af den eksiste-rende mærkning på armaturet skal fjernes, da den nu er fejlvisende, og at ny mærkning skal sættes på armaturet.
LVD er et såkaldt ”Ny metode” direktiv (CE-mærkningsdirektiv), og følger derfor de generelle principper for anvendelse af sådanne direktiver. Produkter, der markedsføres i henhold til LVD, skal overholde de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav beskrevet i direktivet, og det er producenten, der er ansvarlig.
’Blue guide’ beskriver de generelle retningslinier for, hvordan an-vendelsen af ”Ny metode” direktiverne skal fortolkes af myndighe-der, fabrikanter og andre interessenter. I ’Blue guide’ står der, at ved markedsføring og ibrugtagning gælder disse direktiver, men netop LVD er undtaget ibrugtagningskravene, og er derfor kun et markedsføringsdirektiv. Fabrikanten er altså kun ansvarlig for, at det oprindelige armatur er i overensstemmelse med direktivets krav, når det sælges første gang.
Laves der herefter konstruktionsmæssige ændringer på armaturet, er det ejerens og brugerens ansvar, at armaturet er sikkert at anven-de.
Alle produkter er desuden omfattet af direktivet for generel pro-duktsikkerhed (GPSD). Det gælder også armaturer og lyskilder uanset mærkespænding.
Følgende definitioner er givet i GPSD:
b) »Sikkert produkt«: Ethvert produkt, som under almindelige eller rimeligt forudsigelige anvendelsesbetingelser, herunder anvendel-sestid og i givet fald ibrugtagning, installering og vedligeholdelses-krav, ikke frembyder nogen risiko eller kun minimale risici, der er forenelige med produktets anvendelse, og som under hensyntagen til et højt beskyttelsesniveau for forbrugernes sikkerhed og sundhed anses for acceptable, navnlig i betragtning af følgende forhold:
i) produktets egenskaber, herunder dets sammensætning og emballering, samt betingelser for montering og i givet fald in-stallering og vedligeholdelse
ii) produktets virkning på andre produkter, såfremt det med rimelighed kan forudses anvendt sammen med andre produk-ter
3
iii) produktets præsentationsmåde, mærkning, eventuelle ad-varsler og anvisninger vedrørende dets anvendelse og bort-skaffelse, samt alle andre angivelser eller oplysninger om pro-duktet
iv) de kategorier af forbrugere, for hvem anvendelse af pro-duktet udgør en risiko, navnlig børn og ældre.
Muligheden for at skabe større sikkerhed, eller for at skaffe andre, mindre farlige produkter, er ikke tilstrækkelig grund til at betragte et produkt som farligt.
c) »Farligt produkt«: Ethvert produkt, som ikke svarer til definitio-nen på »sikkert produkt« i litra b).
Ud fra kravene i GPSD om at en fabrikant/distributør kun må for-handle sikre produkter er kravet til den nye lyskilde altså det i b) definitionen ovenfor. Der skal især lægges mærke til kravet i un-derpunkt i) produktets egenskaber, herunder dets sammensætning og emballering samt betingelser for montering og i givet fald instal-lation og vedligeholdelse.
Her er altså et direkte krav om, at alle relevante oplysninger om sikker installation, brug og vedligeholdelse skal leveres sammen med produktet.