Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE HOS MF ENERGI APS

 1. Information om MF Energi ApS

Hjemmesiden, www.mfenergi.dk (herefter kaldet Hjemmesiden), er ejet og drevet af det danske firma MF Energi ApS, CVR-nr. 32770002, Hinnumvej 7, 7200 Grindsted (herefter kaldet MF Energi).

MF Energi kan kontaktes på telefon +45 20 94 04 09 og pr. e-mail på mail@mfenergi.dk.

 1. Aftalegrundlag

Disse betingelser er gældende for ethvert køb foretaget hos MF Energi af erhvervsdrivende, uanset om købet er foretaget af kunden via Hjemmesiden, pr. telefon, pr. e-mail eller på en anden måde, der resulterer i et køb.

Ved placering af en ordre via Hjemmesiden, bekræfter kunden at have læst og accepteret disse betingelser.

 1. Tilbud og ordrebekræftelse

En vare kan bestilles af kunden via Hjemmesiden, pr. telefon, pr. e-mail eller på anden måde, men MF Energi er ikke bundet af kundens bestilling. Bindende aftale er således først indgået, når MF Energi fremsender skriftlig ordrebekræftelse.

Tilbud fremsat af MF Energi bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er MF Energi i hænde senest 14 dage efter tilbuddets dato, medmindre andet fremgår skriftligt af tilbuddet. MF Energi er ikke bundet af tilbuddet, og bindende aftale er således først indgået, når MF Energi fremsender ordrebekræftelse efter modtagelse af kundens accept.

Kunden er forpligtet til at kontrollere ordrebekræftelsen og fremsætte skriftlige indsigelser herimod straks. Fremsætter kunden ikke skriftlige indsigelser inden denne frist, er ordrebekræftelsen bindende. MF Energi bærer intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen.

MF Energi forbeholder sig til enhver tid retten til at annullere en ordre uden begrundelse.

Ethvert tilbud er afgivet på baggrund af det i tilbuddets angivne mængde af varen, og supplering/efterlevering af yderligere varer kan derfor ikke forventes til samme priser.

Ved levering af private label varer og kundespecifikke varer, er kunden forpligtet til at aftage den totale mængde/produktion til den i tilbuddet angivne pris.

MF Energi er kun lagerførende hvis der er indgået særskilt skriftlig aftale herom med kunden.

Nogle varer specialproduceres til kunden, og produktion af sådanne leverancer vil først blive påbegyndt efter MF Energi har modtaget købesummen.

 1. Leveringsbetingelser og leveringstid

For ordre med en samlet vareværdi på under DKK 1.000,00 ekskl. moms, samt ordre der skal leveres uden for Danmark, sker levering EXW Grindsted. Ordren pålægges forsendelsesomkostninger og levering sker således på kundens risiko og regning, uanset at levering rent praktisk foranstaltes af MF Energi.

For ordre med en samlet vareværdi på DKK 1.000,00 ekskl. moms eller højere der skal leveres i Danmark sker levering DAP kundens leveringsadresse.

Har kunden specifikke krav til levering (materiel, tidspunkt m.m.) pålægges omkostninger hertil altid kunden.

Leveringstid fremgår af ordrebekræftelsen. Leveringstiden i ordrebekræftelsen er omtrentlig og er afhængig af kundens betaling af fakturaen. Delleverancer kan finde sted.

Nægter kunden eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde MF Energis udgifter og/eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevaringsomkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.

Ved modtagelse af forsendelsen, er kunden forpligtet til straks ved modtagelsen at besigtige forsendelsen og tage skriftligt forbehold over for transportøren ved notering på fragtbrev, hvis der er transportskader på forsendelsen. MF Energi anbefaler desuden, at kunden dokumenterer transportskader ved modtagelsen med billeder.

MF Energi er ikke ansvarlig for transportskader, som kunden ikke har taget forbehold for over for transportøren ved modtagelse af forsendelsen.

 1. Priser og betalingsbetingelser

Alle priser (herunder priser angivet i kataloger og på Hjemmesiden) angives i DKK ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Hvis priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter og lignende er MF Energi berettiget til at ændre de overfor kunden tilbudte og/eller aftalte priser med ti (10) dages varsel.

Ejendomsrettens overgang til det købte overgår først til kunden, når fuld betaling er modtaget af MF Energi.

Købesummen forfalder til betaling på den på fakturaen angivne forfaldsdag, eller senest 21 dage fra fakturadato, hvis ingen forfaldsdag fremgår. Ved betaling med bankoverførsel, anses betaling for sket når pengene er tilgængelig på den af MF Energi angivne konto.

Ved forsinket betaling beregnes morarente med 2 % pr. måned fra forfaldsdag.

 1. Produktinformation

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og andet reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. 

 1. Fortrydelsesret  

MF Energi yder ingen fortrydelsesret eller returret for erhvervskunder.

 1. Ansvar for forsinkelse

Forventede leveringstider fremgår af Hjemmesiden. Ved private label varer og kundespecifikke varer, vil den forventede leveringstids fremgå af en skriftlig aftale.

MF Energi forbeholder sig retten til at ændre leveringstiden i tilfælde af udsolgte varer.

Er der skriftligt aftalt en fast leveringstid, betragtes levering senest 30 dage efter aftalt leveringstid på grund af MF Energis forhold i enhver henseende som rettidig levering.


MF Energi er ikke ansvarlig for forsinkelser hos producenter eller transportører, og forsinkelser hos producenter og transportører vil således føre til en udsættelse af leveringstiden, som MF Energi ikke er ansvarlig for.

Hvis forsinkelsen skyldes, at MF Energi er i en situation som angivet i punkt 12 (force majeure), udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen vare. Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

 1. Reklamation og mangler

Ved levering skal kunden straks, og senest inden fem (5) dage fra leverancens modtagelse, foretage en sådan undersøgelse af det købte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

Reklamation over synlige mangler skal ske skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen dog senest fem (5) dage efter levering. Reklamation over skjulte synlige mangler skal ske skriftligt ved konstatering dog senest fem (5) dage efter disse er eller burde være opdaget.

Synlige transport skade skal meddeles MF Energi straks. Kunden er ansvarlig for at tage forbehold for varens stand ved modtagelsen overfor transportøren. Ethvert forbehold skal være skriftligt og anføres udførligt på fragtbrevet, der skal underskrives af fragtmanden.

 

Vi garanterer, at varen ved almindelig brug ikke lider af fejl og mangler i en periode på 12 måneder efter leveringsdato. Den absolutte reklamationsfrist er 12 måneder fra leveringsdato. Enhver reklamation efter dette tidspunkt vil blive afvist.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er MF Energis ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden rimelig tid. MF Energi er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. MF Energi yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation, herunder til arbejdsløn, diæter, tabt omsætning og lignende.

Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende betingelser.

Har kunden reklameret over mangler, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som kan tilregnes MF Energi, skal kunden erstatte de udgifter, MF Energi måtte have haft i den sammenhæng, f.eks. advokatudgifter. 

 

Ved Private label overdrages produktansvar & forsikring til kunden på aftalte sted. Danmark eller FOB Havn. Dette ansvar er også gældende hvor MF ENERGI formidler transport. Der tegnes ikke forsikring for transport, hvorfor det anbefales at ordregiver tegner sådanne. Eventuelle skjulte transportskader skal anmeldes straks efter modtagelse, dog senest 14 hverdage efter modtagelse. Dette for at orientere fragtselskab.

Der udføres dokumenteret QC (kvalitetskontrol) på alle private label produktioner. Alt QC udføres af MF Energi.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

Kunden kan kun gøre krav på rettigheder, der udtrykkeligt er anført i disse salgs- og leveringsbetingelser, er eller som følger af deklaratoriske lovregler.

MF Energi giver ingen garantier, udtrykkelige, underforståede, lovmæssige eller ej, og MF Energi frasiger sig specifikt enhver garanti for varens egnethed til bestemte formål, medmindre andet er angivet direkte på disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

MF Energis ansvar og forpligtelse til at udbedre mangler omfatter ikke mangler, der opstår som følge af kundens anvendelse af en vare i forbindelse med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker varens funktionalitet, fejl der opstår som følge af kundens modifikation af varen på nogen måde, defekter der opstår som følge af kundens anvendelse af varen på en måde, den ikke er beregnet til, defekter opstået som følge af uagtsomhed på vegne af kunden eller tredjemand, fra slitage, ulykke, brand eller andre eksterne årsager, ændringer eller reparation, kommerciel brug eller mangler i relation til manglende opfyldelse af krav eller ønsker til funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og klart er beskrevet i ordrebekræftelsen.

 

MF Energi er på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab eller følgeskade.

 

MF Energis ansvar kan i intet tilfælde overstige det samlede fakturabeløb for den pågældende kunde, og MF Energi er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Ovenstående begrænsninger af ​​ansvar gælder også for MF Energi så vidt MF Energi måtte blive ansvarlig over for kunden uden for kontrakt.

 

MF Energis eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og MF Energi påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.

 1. Produktansvar

MF Energi påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er således udtrykkeligt fraskrevet.

Fremsætter tredjemand krav om erstatningsansvar mod kunden relateret til varer leveret af MF Energi, skal kunden straks underrette MF Energi herom.

Bliver MF Energi pålagt ansvar overfor tredjemand efter reglerne om produktansvar eller almindelige erstatningsregler, er kunden forpligtet til at holde MF Energi skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

 1. Force majeure

MF Energi er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådan skyldes forhold, som MF Energi ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører eller lign.

 1. MF Energis immaterielle rettigheder

Kunden er bekendt med at alle immaterielle rettigheder til MF Energis varemærker og design tilkommer MF Energi.

 1. Databehandling

Den måde MF Energi behandler data på Hjemmesiden fremgår af det separate punkt Databehandling.

 1. Personoplysninger og cookies

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden hvorpå de bruges, henvises til det separate punkt Persondatapolitik.

Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies, henvises der til det separate punkt Cookie-politik.

 1. Lovvalg og værneting

Disse betingelser og alle ordre, aftaler og leverancer fra MF Energi er underlagt dansk lov med undtagelse af CISG. Tvister skal afgøres ved MF Energis hjemting som første instans.